Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark AS i 2022. Innkrevingen ved rv. 36 Bø-Seljord begynte 14.05.2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 155 654 95 250 5 021 3 073 63,4 %
Februar 166 664 99 349 5 952 3 548 67,8 %
Mars 183 307 103 063 5 913 3 325 77,9 %
1. kvartal 505 625 297 662 5 618 3 307 69,9 %
           
April 189 091 106 797 6 303 3 560 77,1 %
Mai 203 011 152 467 6 549 4 918 33,2 %
Juni 217 258 213 244 7 242 7 108 1,9 %
2. kvartal 609 360 472 508 6 696 5 192 29 %
           
Juli 252 845 264 029 8 156 8 517 -4,2 %
August 231 129 243 660 7 456 7 860 -5,1 %
September 227 602 216 436 7 587 7 215 5,2 %
3. kvartal 711 576 724 125 7 735 7 871 -1,7 %
           
Oktober   207 803   6 703  
November   174 390   5 813  
Desember   159 313   5 139  
4. kvartal   541 506   5 886  
           
Sum året   2 035 801   5 578  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark AS i 2021. Innkrevingen ved rv. 36 Bø-Seljord begynte 14.05.2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 95 250 103 814 3 073 3 349 - 8,2 %
Februar 99 349 104 294 3 548 3 596 - 1,3 %
Mars 103 063 79 163 3 325 2 554 30,2 %
1. kvartal 297 662 287 271 3 307 3 157 4,8 %
           
April 106 797 74 291 3 560 2 476 43,8 %
Mai 152 467 106 986 4 918 3 451 42,5 %
Juni 213 244 120 116 7 108 4 004 77,5 %
2. kvartal 472 508 301 393 5 192 3 312 56,8 %
1. halvår 770 170 588 664 4 255 3 234 31,6 %
           
Juli 264 029 150 114 8 517 4 842 75,9 %
August 243 660 142 761 7 860 4 605 70,7 %
September 216 436 133 531 7 215 4 451 62,1 %
3. kvartal 724 125 426 406 7 871 4 635 69,8 %
Sum akk. 1 494 295 1 015 070 5 474 3 705 47,7 %
           
Oktober 207 803 128 536 6 703 4 146 61,7 %
November 174 390 115 386 5 813 3 846 51,1 %
Desember 159 313 99 915 5 139 3 223 59,4 %
4. kvartal 541 506 343 837 5 886 3 737 57,5 %
           
Sum året 2 035 801 1 358 907 5 578 3 713 50,2 %

 


Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 103 814 99 219 3 349 3 201 4,6 %
Februar 104 294 102 120 3 596 3 647 - 1,4 %
Mars 79 163 108 696 2 554 3 506 - 27,2 %
1. kvartal 287 271 310 035 3 157 3 445 - 8,4 %
           
April 74 291 108 076 2 476 3 603 - 31,3 %
Mai 106 986 109 699 3 451 3 539 - 2,5 %
Juni 120 116 130 827 4 004 4 361 - 8,2 %
2. kvartal 301 393 348 602 3 312 3 831 - 13,5 %
1. halvår 588 664 658 637 3 234 3 639 - 11,1 %
           
Juli 150 114 153 865 4 842 4 963 - 2,4 %
August 142 761 141 862 4 605 4 576 0,6 %
September 133 531 129 750 4 451 4 325 2,9 %
3. kvartal 426 406 425 477 4 635 4 625 0,2 %
Sum akk. 1 015 070 1 084 114 3 705 3 971 - 6,7 %
           
Oktober 128 536 111 608 4 146 3 600 15,2 %
November 115 386 104 448 3 846 3 482 10,5 %
Desember 99 915 101 367 3 223 3 270 - 1,4 %
4. kvartal 343 837 317 423 3 737 3 450 8,3 %
           
Sum året 1 358 907 1 401 537 3 713 3 840 - 3,3 %

 


Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 99 219 - 3 201 - - %
Februar 102 120 - 3 647 - - %
Mars 108 696 - 3 506 - - %
1. kvartal 310 035 - 3 445 - - %
           
April 108 076 - 3 603 - - %
Mai 109 699 - 3 539 - - %
Juni 130 827 - 4 361 - - %
2. kvartal 348 602 - 3 831 - - %
1. halvår 658 637 - 3 639 - - %
           
Juli 153 865 - 4 963 -   - %
August 141 862 - 4 576 -   - %
September 129 750 69 202 4 325 4 071*   - %
3. kvartal 425 477 69 202 4 625 4 071*   - %
Sum akk. 1 084 114 69 202 3 971 4 071*   - %
           
Oktober 111 608 107 586 3 600 3 471  3,7 %
November 104 448 95 802 3 482 3 193  9,0 %
Desember 101 367 94 841 3 270 3 059  6,9 %
4. kvartal 317 423 298 229 3 450 3 242  6,4 %
           
Sum året 1 401 537 367 431 3 840  3 371*   281,4 %

* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 14. september 2018.


Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark AS i 2018. Innkrevingen begynte 14. september 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar   -   - - %
Februar   -   - - %
Mars   -   - - %
1. kvartal   -   - - %
           
April   -   - - %
Mai   -   - - %
Juni   -   - - %
2. kvartal   -   - - %
1. halvår   -   - - %
           
Juli   -   -   - %
August   -   -   - %
September 69 202 - 4 071* -   - %
3. kvartal 69 202 - 4 071* -   - %
Sum akk. 69 202 - 4 071* -   - %
           
Oktober 107 586 - 3 471 -   - %
November 95 802 - 3 193 -   - %
Desember 94 841 - 3 059 -   - %
4. kvartal 298 229 - 3 242 -   - %
           
Sum året 367 431 - 3 371 -   - %

* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 14. september 2018.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv36 Telemark AS står for delfinansiering av utbyggingen av rv. 36 Slåttekås-Årnes og Bø-Seljord. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert